اولین برف زمستانی اصفهان 1402 + فیلم

اولین برف زمستانی اصفهان 1402 + فیلم

اصفهان زیبا در چند روزی از اسفندماه 1402 شاهد بارش برف بود . ثبت خاطرات این روز برفی را از فضای زیبای گلشن راز هتل پیروزی آغاز کرده و تا چهارباغ پیش رفتیم . فیلم این روز برفی در زیر قابل مشاهده است :

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی