همایش محیط زیست کشوری (5)

همایش محیط زیست کشور

همایش ملی مدیران کشوری سازمان محیط زیست کشور در بهمن ماه سال 1402 به مدت 2 روز در هتل پیروزی برگزار شد.

عکس های این همایش در زیر قابل مشاهده است : 

دیدگاهتان را بنویسید

هتل پیروزی