جشنواره امید آفرین

جشنواره امیدآفرین در طی 5 روز از صبح تا شام در سالن های اصلی اجرای نمایش در اصفهان ولوله ای ایجاد کرد و لبخند رضایت و شادی فراوانی را بر لب های کودکان توانخواه و خانواده های آنان نشاند. توانخواهانی که شاید به ظاهر قدرت بروز و شکوفایی در جامعه را نداشته باشند، اما در این روزها نشان دادند که با قرار گرفتن بر روی صحنه تئاتر می توانند بهتر از بسیاری از انسان های سالم خوش بدرخشند و ضعف و کمبود خود را در پشت توانمندی های بی شمارشان پنهان کنند.

هتل پیروزی نیز با افتخار میزبان این عزیزان در شهر زیبای اصفهان بود

Search