جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری

جشنواره غذا، مراسمی همگانی برای نمایش غذاهای بومی، محصولات غذایی و برندهای مطرح صنایع وابسته و انجام بحثهای علمی و تخصصی در این رابطه می باشد. سری  جشنواره های  «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» به صورت منطقه  ای و ملی برگزار می شود و نتایج حاصل از جشنواره های منطقه ای در یک جشنواره ملی مورد بررسی قرار می گیرد. 

در این راستا هتل پیروزی نیز با حضور پر رنگ خود در این جشنواره سعی در آشنا نمودن مردم با غذای های اصیل و سنتی شهر اصفهان نمود

Search