حضور مهمانانی از کشور دانمارک در هتل پیروزی

هتل پيروزي، ميزبان مهماناني از كشور صربستان بود

میزبانی از مهمانان فرانسوی در هتل پیروزی

هتل پيروزي، ميزبان مهماناني از كشور تركيه بود.

Search