میزبان گردشگران کشور آلمان در هتل پيروزي

حضور توریستهایی از کشور چین در هتل پیروزی 

میزبانی از مهمانان سوئدی در هتل پیروزی

حضور توریستهایی از کشور استرالیا در هتل پیروزی 

Search