حضور گردشگرانی از کشور فرانسه در هتل پیروزی

حضور توریستهایی از کشور تایلند در هتل پیروزی 

حضور توریستهایی از کشور چین در هتل پیروزی 

میزبانی از مهمانان فرانسوی در هتل پیروزی

Search