حضور توریستهایی از کشور الجزایر در هتل پیروزی 

میزبانی از مهمانان ایتالیایی در هتل پیروزی

میزبانی از مهمانان فرانسوی در هتل پیروزی

حضور توریستهایی از کشور ایتالیا در هتل پیروزی

Search