میزبانی از مهمانان چینی در هتل پیروزی

میزبانی از مهمانان فرانسوی در هتل پیروزی

میزبانی از گروه پرستاران اسپانیایی در هتل پیروزی

ديدار اعضاي مجمع گردشگري با شهردار جديد اصفهان

Search